Taakomschrijving leden Deelnemersraad

Van de raadsleden van de Deelnemersraad (DR) wordt verwacht dat zij:

 • De vergaderingen en overlegvergadering bijwonen
 • Het algemene belang van de deelnemers behartigen
 • Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het doelgericht en democratische verloop van de vergadering, alsmede voor de werksfeer
 • In de DR meedenken en meepraten over alle zaken waar deze zich mee bezig houdt
 • Zich vriendelijk en respectvol opstellen naar alle andere aanwezigen, zoals (aspirant-) raadsleden, toehoorders, medewerkers
 • Zorgvuldig omgaan met de privacy van deelnemers, raadsleden, vrijwilligers en medewerkers
 • Actief contact onderhouden met hun achterban
 • Vragen en suggesties van deelnemers in de vergadering aan de orde stellen
 • In voorkomende zaken informatie inwinnen bij deelnemers, vrijwilligers en/of medewerkers
 • De overige medezeggenschapsraden van DRG informeren over zaken die in de DR spelen
 • Meedoen aan activiteiten van de DR buiten de vergaderingen
 • Aandacht besteden aan het verwelkomen en inwerken van nieuwe (aspirant-) raadsleden (bijvoorbeeld door middel van een “raadsmaatjeskoppel” te vormen voor een bepaalde tijd)
 • Bij verhindering dit z.s.m. doorgeven aan de voorzitter of secretaris
 • Indien gewenst of noodzakelijk, taken en afspraken bijtijds overdraagt of delegeert aan andere raadsleden
 • Indien gewenst zich bij de uitvoering van zijn/haar taken laat bijstaan door een (van de organisatie onafhankelijk) adviseur, ondersteuner en/of ambtelijk secretaris
 • Indien gewenst deskundigen binnen of buiten de organisatie om bijstand of advies vraagt. Zie SWO art 15 in het geval dat dit kosten met zich meebrengt, die het budget overschrijden
 • Zie SWO art. 9.2 i.v.m. verplichting tot geheimhouding