VR Buurtboerderij

Vrijwilligersraad Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’

4c9fe4e67226969d_1215

Nederland telt ruim 5,5 miljoen vrijwilligers. Zij zijn actief in de sport, de zorg, het onderwijs en in de welzijnssector. Vrijwilligers dragen eraan bij dat activiteiten en taken waar minder geld voor is, toch door kunnen gaan.

Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ in het Westerpark te Amsterdam is daar een voorbeeld van en is een bruisend centrum van activiteit. De Buurtboerderij wordt gerund door vrijwilligers en medewerkers van De
Regenboog Groep, die samen de Buurtboerderij tot een plek maken voor
iedereen.

In elke organisatie doet zich de vraag voor wie waarover mag meepraten of meebeslissen. Vroeger heette dit democratisering, nu inspraak of
medezeggenschap. De betrokkenheid van de medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers. Wie nergens over mee kan praten, zal zich weinig betrokken voelen bij de organisatie. En wie niet weet waarom bepaalde afspraken zijn gemaakt, zal eerder geneigd zijn om ze opzij te leggen.

Inspraak voor vrijwilligers kan een aantal functies vervullen:
• Erkenning van het belang van de vrijwilliger, de vrijwilliger wordt serieus genomen.
• Binding van de vrijwilliger aan de organisatie, de vrijwilliger is op de
hoogte van wat zich in de rest van de organisatie afspeelt.
• Voor beroepskrachten is belangenvertegenwoordiging wettelijk geregeld. Inspraak kan het ‘ondersneeuwen’ van belangen van vrijwilligers voorkomen. Voor een goede en plezierige samenwerking met beroepskrachten is inspraak over het werk een voorwaarde. Heeft de vrijwilliger niets in te brengen, dan kan dat leiden tot ontevredenheid en conflicten. Zelfs zo, dat vrijwilligers afhaken.
• Voor de organisatie is inspraak belangrijk omdat de kwaliteit van het werk erdoor verbetert. Inspraak leidt tot grotere betrokkenheid en motivatie van de vrijwilligers.
• De vrijwilliger kan informatie betreffende zijn werkzaamheden en
ervaringen doorgeven, wat kan leiden tot een betere dienstverlening naar de klant.

De Buurtboerderij heeft een Vrijwilligersraad. Voorheen werden er algemene verkiezingen gehouden. Dit maakte dat de samenstelling van de VR onevenwichtig was. Nu is er vanuit elk team één afgevaardigde gekozen, met de mogelijkheid van één schaduwpartner, die het kan overnemen bij afwezigheid. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om voortdurend ruggespraak te houden met de achterban, waardoor alle
vrijwilligers gezien en gehoord kunnen worden. Dit versterkt het draagvlak voor ideeën, oplossingen, plannen en verbeteringen. Het is de bedoeling dat de leden van de Vrijwilligersraad in hun eigen team en teamvergadering vertellen wat de onderwerpen zijn die spelen in de Raad en andersom, in de Vrijwilligersraad vertellen wat er
speelt in hun team. Eén keer maand hebben zij onderling overleg, en één keer per twee maanden is er een overlegvergadering waarbij de locatiemanager aanschuift.

De Vrijwilligersraad wordt ondersteund door een onafhankelijke secretaris.  Hij is door het Stichtingsbestuur van de Buurtboerderij ingehuurd ter ondersteuning bij de oprichting en vorming van de vrijwilligersraad.
De Vrijwilligersraad ambieert participatieve medezeggenschap voor de vrijwilligers.  Bij de participatieve medezeggenschap worden vrijwilligers vroegtijdig betrokken bij het maken van plannen en beleid wat gerelateerd is aan de vrijwilligers. De Vrijwilligersraad krijgt informatie die op dat moment bekend is en kunnen in overleg met hun achterban nadenken over de voorwaarden  die voor hen en voor hun achterban van belang zijn. Deze voorwaarden worden dan zo veel als nodig en
mogelijk meegenomen in het plan en het beleid. Dit is voor het bestuur en management ook zinvol, omdat  zij dan vroegtijdig weten hoe vrijwilligers er over denken, wat veel tijd kan schelen. Uiteindelijk komt er dan een advies te liggen, wat in samenspraak met de vrijwilligers is gemaakt.
Buurtboerderij-Ons-Genoegen-OURGROUND